fbpx

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Správce

1) Správcem vašich osobních údajů je Aleš Huk & realitní tým., adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 86829904 (dále jen „AH“).

2) Kontaktní údaje Společnosti:

Adresa pro doručování:

Aleš Huk & realitní tým
IČ 86829904, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 725 293 494, mail: ales.huk@ahreality.cz

3) AH nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí AH. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými spolupracovníky AH, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. AH vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. AH podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. AH svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. Zpracovávané osobní údaje

1) Nemáte povinnost osobní údaje AH poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi AHt mohla uzavřít smlouvu. AHt vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby AH (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) AH zpracovává vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • IČ a DIČ (u podnikající FO)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

 

3) Zpracovávané osobní údaje získá AH buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních důvodů

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem AH (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje AH zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste AH udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává AH vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

IV. Doba uložení osobních údajů

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese AH či e-mailem na adresu ales.huk@ahreality.cz.

V. Další příjemci osobních údajů

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno AH, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro AH mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • dodavatelé externích služeb pro AH (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných AH, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb AH,
 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti AH, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek AH,
 • obchodní zástupci
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době AH nevyužívá.

2) AHt nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1) AH zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

2) Máte právo:

 • požadovat po AH informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po AH vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u AH přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po AH výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
 • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu AH (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na AH nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.