Důležité změny v občanském zákoníku

Od 1.7. 2020 je účinná novela Občanského zákoníku, která se týká nemovitostí. Důležité změny se týkají předkupního práva, změny společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Předkupní právo

Novela Občanského zákoníku 1.1.2018 předkupní právo opět zavedla. Vzhledem k vlně nesouhlasu zejména při převodech garážových nebo parkovacích stání byla navržena změna občanského zákoníku. Nicméně schválená novela předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci úplně zrušila

Platí tedy, že pokud nebylo předkupní právo ujednáno smluvně, což pochopitelně bude možné i do budoucna, s účinností od 1.7.2020 se zákonné předkupní právo u spoluvlastnictví až na výjimky ruší.

Garážové či parkovací stání
Tady byl v praxi největší problém.

Garážové či parkovací stání totiž nebývá ve vlastnictví konkrétního majitele, ale bývá reálně představován spoluvlastnickým podílem na garáži jako nebytové jednotce nebo podílem na pozemku vedle domu, na němž bylo vybudováno parkoviště. To znamená, že „uživatel“ vymezeného stání není jeho vlastníkem, ale vlastní jen podíl na garáži nebo na pozemku spolu s uživateli ostatních stání. V případě prodeje bytu s podílem na garážovém stání, musel vlastník bytu (a podílu) těmto uživatelům svůj podíl (své stání) nabídnout ke koupi.

Zrušením tohoto předkupního práva tak odpadne zdlouhavé nabízení koupě ostatním spoluvlastníkům (sousedům) a čekání na jejich vyjádření ve tříměsíční lhůtě.

Změny spojené s SVJ

Přechod dluhů při prodeji

Novela občanského zákoníku od 1.7. 2020 odstraňuje nejasnosti spojených s přechodem dluhů na nabyvatele a výslovně říká, že dluhy na příspěvcích i na službách přecházejí na nové vlastníky, za podmínky, že nabyvatel je mohl a měl zjistit.
V každém případě je třeba si při převodu jednotky vyžádat potvrzení o bezdlužnosti od SVJ či jiného správce.Body týkající se správy před vznikem SVJ a dalších ustanovení o SVJ

SVJ se zakládá přijetím stanov a vzniká až zápisem do veřejného rejstříku. Povinné založení SVJ bude nově u domu s nejméně 5 jednotkami, z toho 4 ve vlastnictví různých osob (dosud stačily 3 osoby). K přijetí stanov nově již nebude třeba souhlas všech vlastníků, ale většina hlasů všech jednotek.

Smluvní pokuta v nájmu bytu 

Nově bude možné sjednat smluvní pokutu nájemce za porušení jeho povinností z nájemní smlouvy. Celková výše smluvní pokuty pak bude limitována trojnásobkem měsíčního nájemného a sjednanou jistotou a to následujícím způsobem:

Smluvní pokuta a jistota nesmí dohromady přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Chcete prodat

Vaši nemovitost za nejvyšší cenu?